A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ковельська районна рада
Волинська область

Положення про виконавчий апарат

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Ковельської районної ради

від 25.11.2010 р. № 79

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Ковельської районної ради

1. Загальні засади

1.1.  Виконавчий апарат районної ради утворюється відповідно до статей 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районною радою.

1.2.  У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», нормативно-правовими актами Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Регламентом Ковельської районної ради, Положенням про постійні комісії та цим Положенням.
1.3.  Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

 
2. Основні завдання

Основними завданнями виконавчого апарату є:

2.1.   Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, депутатських фракцій,  груп.

 2.2.   Сприяння здійсненню взаємодії районної ради з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади.

 

3. Основні напрямки роботи

 

Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.   Вносить і узагальнює пропозиції до проекту плану роботи районної ради. Забезпечує контроль за його виконанням.

3.2.   Розробляє і здійснює організаційні, правові, матеріально-технічні та інші заходи по підготовці та проведенню сесій районної ради:

3.2.1.  складає план заходів по підготовці до сесії;

3.2.2.   готує проекти рішень та інших документів для розгляду на сесії районної ради з питань, що належить до його компетенції;

3.2.3.   перевіряє відповідність вимогам чинного законодавства проектів рішень, розпоряджень та інших документів правового характеру, що вносяться на розгляд сесії та голови районної ради;

3.2.4.   своєчасно доводить до депутатів проекти рішень та матеріали, які виносяться на розгляд районної ради.

3.2.5.   організовує попереднє обговорення проектів рішень районної ради її депутатами на засіданнях постійних комісій та колегії районної ради;

3.2.6.  повідомляє депутатів та запрошених про день, час та місце проведення сесії;

3.2.7.   веде протоколи та стенограми сесійних засідань районної ради;

3.2.8.   узагальнює депутатські запити, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесійному засіданні, або передані головуючому в письмовій формі, доручення виборців та направляє їх виконавцям;

3.2.9.   здійснює тиражування рішень районної ради;

3.2.10.  оприлюднює рішення ради через районну громадсько-політичну газету «Вісті Ковельщини»;

3.2.11.  інформує депутатів про хід виконання рішень районної ради по запитах депутатів.

 

3.3.     Забезпечує роботу колегії районної ради:

3.3.1.  в межах своєї компетенції опрацьовує та подає на розгляд голові районної ради проекти планів засідань колегії районної ради;

3.3.2.  повідомляє членів колегії про час та місце засідання;

3.3.3.  веде протоколи засідань  колегії районної ради.

 

3.4.     В межах своєї компетенції через постійні комісії районної ради вивчає стан роботи, контролює виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй районною радою. Здійснює контроль за ходом виконання районного бюджету, комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 3.5.    Надає необхідну допомогу депутатам районної ради у їх сприянні органам територіальної самоорганізації громадян у реалізації наданих їм повноважень, виконанні рішень державних органів.

 3.6.   Здійснює в установленому порядку організаційне та матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів.

 3.7.  Організовує в межах своєї компетенції наради, семінари, робочі зустрічі з селищними, сільськими головами, секретарями місцевих рад, здійснює їх правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення.

 3.8.  Вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід роботи органів місцевого самоврядування району та органів самоорганізації населення. Через засоби масової інформації забезпечує гласність їх роботи.

 3.9.  Веде облік кадрів виконавчого апарату районної ради, організовує їх навчання, забезпечує підвищення їх кваліфікації. Формує і організовує роботу з кадровим резервом, надає відповідну допомогу в цьому органам місцевого самоврядування.

 3.10.  Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до районного державного архіву, сприяє місцевим радам всіх рівнів в організації цієї роботи.

 3.11.  Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію прийому громадян. Сприяє депутатам районної ради у проведенні цієї роботи в державних органах, системі місцевого самоврядування.

 3.12.  Забезпечує відповідно до законодавства роботу з документами, які містять інформацію, що належить до таємної.

 3.13.   Забезпечує ведення діловодства, здійснює контроль за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

 3.14.  Через постійні комісії районної ради, депутатів, аналізує суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та надає відповідні пропозиції з цих питань голові районної ради, вносить їх на розгляд ради.

 3.15.  Надає консультативно-методичну, юридичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо об’єднання їх в асоціації, інші добровільні об’єднання, забезпечує зв’язок районної ради з партіями, рухами, іншими громадськими організаціями.

 3.16.  Здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності районної ради, веде бухгалтерський облік і звітність.

 3.17.  Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату.

 3.18.  Разом з відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації готує телефонні, статистичні довідники та інші матеріали, необхідні для роботи ради, її постійних комісій, депутатів.

 3.19.  Сприяє забезпеченню депутатів, постійних комісій автотранспортом для вирішення питань, пов’язаних із здійсненням депутатських повноважень та проведенням виїзних засідань.

 3.20.  Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної ради.

 
4. Права та відповідальність

 Виконавчий апарат має право:

 4.1. Брати участь у сесіях районної ради, засіданнях колегії та постійних комісій районної ради.

 4.2.  Одержувати від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій району інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

 4.3. Надавати консультативну і методичну допомогу з питань розвитку територіальних громад органам місцевого самоврядування району.

 4.4. Посадові особи виконавчого апарату несуть відповідальність за їх якість, зміст та відповідність чинному законодавству.

 

5. Взаємодія

За характером діяльності виконавчий апарат взаємодіє з:

5.1. Органами місцевого самоврядування району, об’єднаннями громадян – з питань розвитку територіальних громад сіл, селища району.

5.2. Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними установами і організаціями – з питань роботи з документами, підготовки і подання необхідних документів, використання інформації у службових цілях.

 
6. Організація роботи

6.1. Організація роботи виконавчого апарату здійснюється відповідно до регламенту Ковельської районної ради, Інструкції з діловодства в  Ковельській районній раді, планів роботи районної ради та структурних підрозділів виконавчого апарату.

 

7. Структура і чисельність

 
7.1.   Структура і чисельність, витрати на утримання виконавчого апарату затверджуються рішенням районної ради за поданням голови районної ради.

7.2.  Відділи та сектори у своїй діяльності керуються положеннями про відповідні структурні підрозділи, затвердженими головою районної ради.

7.3.  Штатний розпис виконавчого апарату затверджується головою районної ради.

 

8.         Керівництво

8.1.   Керівництво виконавчим апаратом здійснює голова районної ради, а в разі відсутності – заступник голови.
8.2. Координацію діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату здійснює керуючий справами районної ради.

9. Працівники виконавчого аппарату

 

9.1.  Працівники виконавчого апарату районної ради призначаються на посади головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством, і звільняються з посади розпорядженням голови районної ради.

9.2.  Посадові особи виконавчого апарату у своїй діяльності керуються посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

 9.3.  Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату районної ради, крім працівників патронатної служби.

 9.4.   Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки.

 9.5.   У разі зміни районною радою структури та чисельності виконавчого апарату працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

 

10. Матеріальна та фінансова основа діяльності

 10.1   Виконавчий апарат не є юридичною особою.

 10.2    Виконавчий апарат утримується за рахунок місцевого бюджету.

 10.3    Голова районної ради є розпорядником коштів, передбачених на утримання виконавчого апарату.

10.4   Фінансування виконавчого апарату здійснюється через рахунки Управління державного казначейства у Ковельському районі.

 10.5   Вирішення питань поточного фінансування та проведення розрахунків здійснюється фінансово-господарським відділом районної ради.

10.6    Оплата праці працівників виконавчого апарату здійснюється відповідно до чинного законодавства Україн

10.7    Контроль фінансової діяльності виконавчого апарату здійснюється державними органами відповідно до діючого законодавства.

 

 

 

 
                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                 Голова районної ради
                                                                                                                      П.Г. Якубу
02 грудня 2011 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор організаційного забезпечення
 виконавчого апарату
районної ради

 

І. Загальні засади
1. Сектор організаційного забезпечення виконавчого апарату (далі – сектор), є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради, підпорядкований голові районної ради, заступнику голови районної ради та керуючому справами виконавчого апарату районної ради.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, регламентом районної ради, рішеннями сесій і розпорядженнями голови районної ради та Положенням про виконавчий апарат районної ради.
3. Структура сектору, його чисельність та посадові оклади встановлюються штатним розписом, який затверджується головою районної ради.
Положення про сектор та посадові інструкції його працівників затверджується головою районної ради.
4. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної ради на конкурсній основі або за іншою процедурою.
5. Звільнення працівників сектору з посад здійснюється головою районної ради в установленому законодавством порядку.
ІІ. Завдання і повноваження

1. Сектор утворюється для організаційного забезпечення діяльності виконавчого апарату, депутатів, колегії та постійних комісій районної ради, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, надання практичної допомоги у здійсненні своїх повноважень депутатами районної ради.

2. При здійсненні своїх функцій сектор співпрацює і координує свою діяльність з іншими структурним підрозділам виконавчого апарату, органами місцевого самоврядування, депутатами районної ради.

3. Організовує здійснення виконавчим апаратом положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів центральних органів державної влади, Регламенту районної ради, рішень сесій та розпоряджень голови районної ради.

4. Організовує забезпечення діяльності районної ради, її колегії та постійних комісій, виконання рішень сесій, надання допомоги депутатам у реалізації ними своїх повноважень, забезпечення виконання запитів депутатів.

5. Вивчає, узагальнює та поширює кращий досвід діяльності органів місцевого самоврядування, вносить голові районної ради пропозиції з питань підвищення ефективності їх роботи.

6. Надає методичну та практичну допомогу посадовим особам місцевих рад району у здійсненні своїх повноважень.

7. Одержує, використовує, узагальнює, поширює та зберігає інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування.

8. Вивчає підходи до вирішення найважливіших питань регіональної політики та організації і функціонування органів місцевого самоврядування, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів та інформує з цих питань керівництво районної ради.

9. Готує разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради проекти рішень ради та розпоряджень голови районної ради з питань, що належать до компетенції сектору.

10. Готує матеріали до піврічних планів роботи районної ради, що належать до компетенції сектору.

11. Бере участь у підготовці та проведенні нарад-семінарів з актуальних питань, пов'язаних з діяльністю органів місцевого самоврядування.

12. Організовує проведення нарад та семінарів працівників місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції сектору, засідань колегії та постійних комісій районної ради.

13. Підтримує зв’язок з організаційним відділом обласної ради, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Вносить пропозиції щодо організації навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування.

III. Права
Організаційний сектор має право:
1. Запитувати і отримувати в установленому порядку від державних органів, установ, організацій і підприємств необхідну інформацію.
2. Отримувати рішення органів місцевого самоврядування, а також інші необхідні документи, матеріали для опрацювання і внесення на розгляд районної ради.
3. Організовувати проведення засідань колегії та постійних комісій районної ради, нарад, семінарів та інших заходів з питань, що пов'язані з виконанням завдань і функцій сектору.
4. Співпрацювати з працівниками органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції сектору.
5. Одержувати від посадових осіб органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій письмові та усні пояснення, що пов'язані з виконанням функцій сектору та доручень керівництва районної ради.
6. Отримувати проекти нормативних документів, які закріплюють інтереси діяльності органів місцевого самоврядування, готувати і вносити до них свої пропозиції та зауваження.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь