A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ковельська районна рада
Волинська область

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Ковельській районній раді

   ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Ковельської районної ради
від 18 жовтня 2011 року №81

Внесено зміни  розпорядженням голови

районної ради від 25.12.2012 року  №90

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
в Ковельській районній раді
 
     1.Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №  2939-VI (далі – Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Ковельської районної ради Волинської  області.

1.2. Ковельська районна рада є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у районній раді, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- адресованими  безпосередньо до депутатів районної ради;
- стосовно інформації інших органів влади України;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
 
2. Порядок доступу до інформації
 
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність районної ради забезпечується:
1) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Ковельської районної ради  в мережі Інтернет (kovel-rayrada.gov.ua);
2) розміщенням публічної інформації на інформаційному стенді Ковельської районної ради;
3) розміщенням публічної інформації в газеті «Вісті Ковельщини»;
4) наданням публічної інформації за запитами.
2.2. Інформація про діяльність районної ради може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації.
2.3. Публічна інформація про діяльність
районної ради надається у формі, визначеній законодавством.У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу в тій самій формі, у якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в районній раді.Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном відповідальними посадовими особами районної ради.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність районної ради обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
2.5. Нормативно правовий акт – це рішення ради, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин та приймається за встановленою законодавством та Регламентом районної ради процедурою має неперсоніфікований характер і розраховане на неодноразове застосування. Внутрішньоорганізаційні акти  та акти індивідуальної дії районної ради (розпорядження голови районної ради з особового складу: про прийняття, переведення, звільнення, сумісництво працівників установи, матеріальну допомогу, заохочення, стягнення, надання відпусток, відрядження, з адміністративно-господарських питань) не підлягають оприлюдненню.
                                    3.  Система обліку запитів на інформацію
                Всі запити на інформацію, що надходять до районної ради, незалежно від форми, приймаються централізовано загальним сектором виконавчого апарату районної ради та реєструються в установленому в районній раді порядку реєстрації вхідної кореспонденції.
                                    4.   Розгляд запитів на інформацію
4.1. Усі документи після реєстрації передаються на розгляд голови районної ради, який розглядає їх та визначає структурний підрозділ виконавчого апарату районної ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.   
4.2.  Після розгляду запитів головою районної ради, оригінал інформаційного запиту передається відповідальному виконавцеві для надання відповіді запитувачеві публічної інформації. Виконавець зобов’язаний  поставити свій підпис про отримання запиту в журналі обліку врученої кореспонденції.
4.3. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у загальному секторі.
4.4. Відповідь на запит (усно, телефоном, факсом, електронною поштою) надається структурним підрозділом виконавчого аппарату районної  ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.Письмові відповіді на запити надсилаються загальним сектором виконавчого апарату районної ради через поштове відділення «ЦПЗ №4 «Укрпошта»». Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку надається у загальний сектор  виконавчого апарату районної ради.
4.5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі,  в якій оформлено запит,  якщо запитувач  не  просить надати її у письмовій формі.
4.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

5. Система обліку та види публічної інформації,
якими володіє районна рада
 

5.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує збирання, систематизацію, накопичення та зберігання інформації, що була отримана або створена в процесі виконання  районною радою своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, та   в процесі забезпечення діяльності ради, яка знаходиться у володінні районної ради.

 

5.2. Інформація, яка знаходиться у володінні районної ради, поділяється на відкриту публічну інформацію (додаток 1) та інформацію з обмеженим доступом – службову та конфіденційну (додаток 2).

 
5.3. Для забезпечення доступу до відкритої публічної інформації документи, що знаходяться у володінні районної ради, підлягають обов'язковій реєстрації в Системі обліку відкритої публічної інформації Ковельської районної ради, яка ведеться на паперових носіях.
 
5.4. Доступ до Системи обліку, що містить інформацію про документи, які знаходиться в районній раді, забезпечується шляхом надання такої інформації за запитами та особистим зверненням громадян. 
 
 
5.5. Система обліку публічної інформації районної ради не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.
                    6. Строк розгляду запитів на інформацію
6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.
6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
6.5. Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та загального сектору виконавчого апарату районної ради.
            7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію
7.1. Районна рада має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:
  
-  не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  
-  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 
-   не дотримано вимог до запиту- на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:
    
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд    запиту;
  
- дату відмови;
    - мотивовану підставу відмови;
  
 -  порядок оскарження відмови;
    
- підпис.
7.3. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
7.4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної ради до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію
8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:
  
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
  
- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 
 -  причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;
    
- строк, у який буде задоволено запит;
  
 - підпис.
         9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю
                У разі, якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, виконавець запиту, вказаний у резолюції, протягом п’яти днів готує письмову відповідь про направлення цього запиту належному розпоряднику інформації, з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Якщо розпорядник інформації невідомий, виконавець в установлений законом термін готує письмову відповідь про причину відмови у наданні інформації.

 

 

Долучення Розмір
Додатки 135.5 КБ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь