A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ковельська районна рада
Волинська область

Правила внутрішньо – трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
зборами трудового колективу
виконавчого апарату районної ради
від 5 січня 2007 року

 
 
 
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого
апарату Ковельської районної ради   

 

 

І. Загальні положення

   

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (надалі правила) розроблені відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про оплату праці», «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України та на підставі постанови КМ України від 09.03.2006 року №268 і інших законодавчих актів.
1.2. Правила мають на меті зміцнення трудового та виконавської дисципліни, забезпечення правильної організації праці, повного і раціонального використання робочого часу, належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення її якості і продуктивності, своєчасної виплати заробітної плати.
1.3. Питання, пов’язані із застосуванням правил, вирішуються виконавчим апаратом районної ради в межах його прав, а у випадках, передбачених діючим законодавством, і даними правилами спільно або за згодою з уповноваженою особою трудового колективу у відповідності до його повноважень.
 
       ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників виконавчого апарату районної ради
 
2.1. При прийомі на роботу претендент подає заяву на ім’я голови районної ради та інші необхідні документи.
2.2. Прийняття працівників на службу в органах місцевого самоврядування проводиться відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
2.3. Прийом на роботу оформляється розпорядженням голови районної ради. В розпорядженні вказується назва посади і умови оплати праці.
2.4. При прийомі на роботу працівника виконавчий апарат районної ради зобов’язаний:
- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами;
- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
2.5. На всіх працівників, попрацювавших більше 5 днів, заводяться трудові книжки в порядку, встановленому чинним законодавством.
2.6. Припинення трудового договору можете мати місце тільки на підставі і в порядку, передбаченому чинним законодавством.
2.7. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради.
2.8. В день звільнення виконавчий апарат районної ради зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку з внесенням до неї запису про звільнення і провести з ним кінцевий розрахунок. Днем звільнення  вважається останній день роботи.
 
ІІІ. Основні обов’язки службовців та посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Ковельської районної ради.
 
3.1. Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування і працівників виконавчого апарату районної ради є:
- додержання Конституції, законів України та інших законодавчих актів України;
- чесно і сумлінно працювати, дотримуватися виконавської та трудової дисципліни;
- постійно вдосконалювати організацію своєї праці та підвищувати кваліфікацію;
- забезпечувати охорону прав і свобод людини і громадянина, не допускати їх порушення;
- своєчасно і якісно виконувати розпорядження голови та заступника голови районної ради;
- заздалегідь повідомляти безпосереднього керівника про неможливість виконання отриманого доручення у повному обсязі або у визначені терміни;
- утримуватися від дій, які перешкоджають іншим працівникам виконувати свої службові обов’язки;
- дотримуватись  встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
- зберігати державну таємницю, не розголошувати інформацію про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;
- діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник виконавчого апарату районної ради зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;
- бережно ставитися до наданого у користування майна, раціонально використовувати призначені для витрат матеріали;
- утримувати в чистоті і порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях та у приміщеннях загального користування;
- дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
- використовувати послуги телефонного зв’язку лише для службових потреб;
- сумлінно виконувати свої службові обов’язки та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
- шанобливо ставитись до депутатів, громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури  спілкування;
- не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити державним інтересам чи негативно вплинути на репутацію посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 
3.2. Працівникам виконавчого апарату районної ради забороняється:
- брати участь у діях, що суперечить національним інтересам України і що ускладнюють функціонування органів місцевого самоврядування;
- вчиняти дії, які можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, у власних інтересах, а також дії, які відповідно до законодавства вважаються корупційними;
- самостійно, або через представника входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;
- всупереч інтересам справи виявляти упередженість або прихильність до будь – якого підприємства, установи, організації, органу, об’єднання громадян, або конкретної особи;
- проявляти бюрократизм, відомчість і місництво.
 
  IV. Основні обов’язки керівництва виконавчого  апарату районної ради
 
4.1. Керівництво виконавчим апаратом районної ради зобов’язане:
- належним чином організувати роботу працівників, закріпити за кожним працівником робоче місце;
- забезпечити здорові та безпечні умови праці;
- поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;
- виплачувати заробітну плату у визначені для цього робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, а у тих випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем – заробітну плату виплачувати напередодні. Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки;
- при виплаті заробітної плати повинні видаватись розрахункові листи;
- підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
- забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, поширення передового досвіду роботи;
- створити умови для навчання та підвищення кваліфікації, навчальних закладах, на семінарах та шляхом самоосвіти;
- уважно ставитись до потреб і запитів працівників.
 
   V. Робочий час та час відпочинку
 
5.1. Для працівників виконавчого апарату районної ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя.
5.2. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
5.3.Робочий день працівників виконавчого апарату районної ради починається з 8.00 годин ранку. Перерва на обід з 13.00 до 14.00 години. Кінець робочого дня о 17 годині 15 хвилин, у п’ятницю – о 16.00 годині.
5.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на 1 годину.
5.5 Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за розпорядженням керівника органу в якому вони працюють, з’являтись  на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.
5.6. Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.
5.7. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, змушувати виконувати громадянські обов’язки чи здійснювати різного роду заходи, не пов’язані з їх діяльністю.
5.8. Працівникам надається щорічна відпустка відповідно до чинного законодавства. За їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
5.9. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників районної ради.
                За розпорядженням голови районної ради працівник може бути відкликаний з щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки надається працівнику у будь – який інший час до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка, або компенсується згідно чинного законодавства.
 
    VІ. Заохочення за успіхи в роботі
 
6.1. За сумлінне виконання службових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, зразкове виконання трудових обов’язків, новаторства у праці та за інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:
- оголошення подяки;
- видача грошової винагороди;
- нагородження цінним подарункам.
                За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи місцевого самоврядування до заохочення, нагородження орденами, медалями, нагрудними значками, присвоєння почесних звань.
6.2. Заохочення оголошуються розпорядженням голови районної ради в урочистій обстановці та заносяться до трудових книжок працівників.
 
    VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни
 
7.1. Порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне виконання з вини працівників своїх обов’язків, недотримання обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який порочить працівника як посадову особу, або дискредитує державний орган, в якому він працює, тягне за собою накладання дисциплінарного стягнення.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:
- догана;
- звільнення.
7.3. До посадових осіб виконавчого апарату районної ради, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідальність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
                Стягнення застосовується головою ради безпосередньо за вчинення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення.
 
 
 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

 
  1. Адміністрація зобов’язується:
1.1.              Забезпечити нормальну тривалість робочого часу не більше 40 годин на тиждень у відповідності із статтею 50 КЗпП України. Робочий день починається о 8.00 год., закінчується о 17.45 год. Обідня перерва з 13.00 до 14.00 години.
1.2.              Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на 1 годину.
1.3.              Вихідними днями рахувати суботу і неділю.
1.4.              Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі )дні лише у виняткових випадках за погодженням із уповноваженою особою трудового колективу.
1.5.              Не допускати залучення до роботи у вихідні дні і направляти у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3 років;
                жінки, що мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей –                  інвалідів не можуть направлятися у відрядження без їх згоди                                     ст.ст. 176, 177 КЗпП України.
 
 Адміністрація та уповноважена особа домовилися:
 
1.6. Працівникам, які мають статус посадової особи місцевого самоврядування, надається відпустка 30 календарних днів.
        Посадовим особам місцевого самоврядування органів місцевого самоврядування, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка до 15 календарних днів відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
        Працівникам, які не мають статусу посадової особи органів місцевого самоврядування або працюють по контракту і мають ненормований робочий день, встановлюється відпустка згідно з додатком №1
1.7.              Щорічні оплачувані відпустки працівникам надавати згідно із затвердженим графіком.
        Державні службовці можуть бути відкликані із щорічної відпустки або додаткової відпустки тільки за розпорядженням голови зо погодженням з уповноваженою особою трудового колективу.
1.8.              Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь - якої тривалості за умовами, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
        Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівникові до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
1.9.              Жінка, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину інваліда, яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічна додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів без врахування святкових і неробочих днів. Загальна тривалість цієї відпустки не може перевищувати 14 календарних днів.
1.10.           Надавати відпустку із збереженням заробітної плати:
-          працівникам, які мають дітей шкільного віку по – пів робочого дня на перший та останній день навчального року;
-          працівникам, які одружуються – три робочі дні;
-          працівникам у разі смерті рідних по крові або шлюбу тривалістю 3 робочі дні;
-          працівникам, які не мають статусу державного службовця і мають 10 років і більше (відпрацьованих в органах влади), встановити додаткову оплачу вальну відпустку тривалістю 3 календарні дні.
1.11.           За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникам щорічної та додаткової відпустки не повинна бути не менше ніж 24 календарних дні..
1.12.           Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку:
-          матері або батькові, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей до 15 років або дитину інваліда – тривалістю до 14 календарний днів;
-          пенсіонерам за віком та інвалідам ІІІ групи – тривалістю 30 календарних днів;
-          особам, які одружуються – 7 календарних днів;
-          працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу, чоловіка (дружина), батьків, (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерці) тривалістю 7 календарних днів без врахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання, також інших рідних - 3 календарні дні без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад:
-          працівникам для догляду за хворим рідним по крові або шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду – тривалістю, визначеному у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;
-          працівникам для завершення санаторно – курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;
-          чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці – тривалістю 14 календарних днів;
-          працівникам, діти яких у віці до 18 років поступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості – 12 календарних днів без врахування часу необхідного для проїзду до   місцезнаходження навчального закладу та назад (за наявності 2-х і більше дітей зазначеного віку відпустка надається на поступання кожної дитини окремо);
-          ветеранам праці – 14 календарних дні.
        Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надається працівнику за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією але не більше 15 календарних днів.
1.13.           У разі звільнення працівника, йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.
 
Зареєстровано
                                                                                Колективним договором
                                                                         №11 від 21 травня 2007 року

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь